img
KBS

İnsan Hakları Politikası

İnsan Hakları Politikası

Amaç ve Kapsam

İnsan haklarına saygı, KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti’nin temel değerlerinden biridir.

Şirketimiz, İnsan Hakları Politikası, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Birleşmiş Milletler, Küresel İlkeler Sözleşmesi, BM Çocuk Haklarına Dair Sözleşme, Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri, OECD’nin Çokuluslu Şirketler için Rehber İlkeleri, BM İş Hayatı ve İnsan Hakları Rehber İlkeleriyle ve ulusal yasalar temel ve kaynak alınarak hazırlanmıştır.

KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şt olarak ekonomik, çevresel ve sosyal sürdürülebilirliğe katkıda bulunma amacıyla çalışıyoruz. Tüm iş süreçlerinde temel insan haklarının gözetilmesini hedefliyoruz. Çalışanların, kendilerini geliştirebilecekleri, fikirlerini özgürce dile getirebilecekler ve ayrımcılığa maruz kalmayacakları uluslararası standartlara uygun, insan haklarına saygılı bir iş ortamı sunmayı amaçlıyoruz.

Bu politika KBS Kalıp Bağlama Sistemleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tüm çalışanlarını kapsamaktadır.

Temel Esaslar

  • Şirketimiz İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında temel insan haklarına saygı duyar, bu ilkelere uygun olarak faaliyetlerini gerçekleştirir.
  • Uluslararası Çalışma Örgütünün Temel İş İlkeleri ve Hakları Beyannamesinde ortaya konan ayrımcılık yapmama, çocuk işçi çalıştırmama, zorla işçi çalıştırmama, toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme özgürlüğü ilkelerine ve Türkiye’nin insan hakları ve sosyal adalet konularında taraf olduğu uluslararası sözleşmelerin gereklerini yerine getirme konusuna özen gösterir ve uygular.
  • İşe alım, eğitim, kariyer, ücret yönetimi gibi süreçlerde ve iş ortamında cinsiyet, etnik köken, din, ırk, milliyet, yaş, fiziksel kapasite, hamilelik, medeni hal, cinsel yönelim, sendika üyeliği, siyasal görüş ve benzeri konulara bağlı olarak ayrım yapmadan eşit bir tutum sergiler, ayrımcılığa müsamaha göstermez. Çalışanların vasıf, deneyim ve performansına bağlı olarak bu süreçleri şeffaf bir şekilde yönetir.
  • Tüm çalışanların yasal düzenlemeler çerçevesinde dernek kurma, toplantı düzenleme, örgütlenme, toplu pazarlık hakkını destekler ve ifade özgürlüğüne saygı duyar. Bu haklarını kullanan çalışanlarını hiçbir şekilde ayrımcılığa maruz bırakmaz ve üzerlerinde baskı kurmaz.
  • Çalışanlarına güvenli bir çalışma ortamı sunmaya önem verir, İSG Mevzuatı kapsamında gereken tüm tedbirleri almaya ve çalışanların gerekli bilgi donanımına sahip olmalarına özen gösterir.
  • Çalışanlara iş yerinde her türlü kötü muamele, yıldırma ve taciz gibi olaylardan uzak ve güvenli bir çalışma ortamı sunacağımızı taahhüt eder. Bu tür durumlarla karşılaşmaları durumunda ise çalışanlarını, ifade özgürlüğü hakkını kullanarak durumu bildirmeleri için teşvik eder.
  • Şirketimiz, geçerli olan yasa ve yönetmeliklerle belirlenen çalışma saatleri ve fazla mesai hükümlerine uyar.
  • Şirketimiz, uluslararası insan hakları politikalarıyla belirlenmiş tüm çalışma alanlarını kapsayan kuralları çalışanlara yıllık eğitimlerde aktarır.
  • Şirketimiz, faaliyetlerinde ortaya çıkması muhtemel insan hakları risklerini tanımlar ve azaltılması yönünde çalışmalar gerçekleştirir.
  • İnsan hakları üzerinde olumsuz bir etkimiz oluşması halinde bu etkileri gidermeye çalışmayı taahhüt ederiz.
docxfilePDF