img
KBS

Sürdürülebilirlik Politikası

Sürdürülebilirlik Politikası

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK POLİTİKASI

 

Metal ve ahşap sektörü sanayileşme ile günümüz Türkiye’sine sağladığı istihdam ve ülke sanayisine olan katkıları nedeniyle ekonominin önde gelen sektörlerinden birisidir. Bu sektörün içinde bulunan bir firma olarak sürdürülebilir bir şekilde faaliyet göstererek firmanın uzun süreli bir başarıya imza atacağına inanır ve bu sürdürülebilir faaliyetlerin tanıtılması ve uygulanması hususunda lider olmayı hedeflemektedir.

Bu politika kapsamında 41 yıllık bilgi ve deneyimlerimize dayanarak çevreye, ekonomiye, topluma katkı sağlamak ve sürdürülebilirlik ilkelerine bağlı yaklaşımla rekabetçi bir firma olmak amaçlanmaktadır.

KBS KALIP BAĞLAMA SİSTEMLERİ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Olarak;

 

KBS, sürdürülebilirlik aksiyon planlarını, odaklandığı stratejik sürdürülebilirlik konuları çerçevesinde geliştirerek bu konulardaki iyileştirmelerini sürdürürken, yeni alanları da gelecek senelerde çalışmalarına dahil etmeyi hedefler. Stratejik öneme sahip sürdürülebilirlik konularını daha da ileriye taşımak amacıyla; Çalışanlar, Müşteriler, Tedarikçiler, Kamu kurumları, Yerel halk, STK (Sivil Toplum Kuruluşları), Meslek örgütleri, Finansal kurumlar, Hissedarlar, Akademik kuruluşlar, Sektör kurumları gibi çoklu paydaş platformlarından görüşler alan KBS, üst yönetimin değerlendirmesi ile odaklanacağı konuları geliştirmektedir.

EKONOMİK

• Kurumsal yönetim ve iş etiği

• Müşterilerimiz ve tedarikçilerimizle iletişim

 

Kurumsal Yönetim ve İş Etiği

KBS’de kurumsal yönetim anlayışı, karar alma süreçlerinde şeffaf ve hesap verebilir olmaktır.. Firma bünyesinde kurulmuş olan departmanlar aracılığıyla, stratejik ve kritik operasyonel konulara ilişkin yönetsel kararların alındığı, etkinlik ve verimliliğinin arttırılması çerçevesinde amaç, sorumluluk alanı, katılım ve zaman düzenini tanımlamayı amaçlamakta olan sürdürülebilirlik departmanın çalışmaları kapsamında kurumsal yönetim sergilenmektedir.

Adil bir çalışma ortamının sağlanması ve sürdürülebilmesi KBS’nin en önemli önceliklerindendir. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Beyannamesine uygun olarak hazırlanan tüm yasal düzenlemelere uyum sağlamak ve çalışanlar arasında dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, inanç, din, mezhep, yaş, fiziksel engel gibi nedenlerle ayrımcılık yapılmasına karşı çıkar iş ortaklarından aynı hassasiyeti bekler.

Müşterilerimiz ve Tedarikçilerimizle İletişim

KBS, sürdürülebilir kalkınmanın paydaşlar ile uyum içinde çalışmakla gerçekleştirileceğine inanmakta, paydaşları ile iletişim ve iş birliğini kurum kültür ve stratejisinin temel taşı olarak görmekte olup, paydaşları ile diyaloglarını geliştirmeye açık bir şirket olarak müşteri ve tedarikçileri ile de sürekli iletişim içindedir. KBS için müşterileri ile diyalog ve paylaşım, öncelikli ekonomik sürdürülebilirlik konusu olmakla beraber, KBS sürdürülebilirlik hedeflerinin gelecek dönemlerde giderek artan oranda müşterileri ile şekillenebileceği ve gerçekleşeceğinin bilincinde ve hedefindedir. Temel girdileri sağlamak üzere ürün ve hizmetlerinden faydalanılan tedarikçiler ile ilişkilerde, verimlilik, karşılıklı fayda, sürdürülebilirlik prensipleri doğrultusunda uzun dönemli iş ortaklıkları hedeflenmektedir.

Stand sergileme ve kalıp bağlama sektörlerinde öncü olan firmamız yüksek kalitede üretim, ürün ve hizmet sunar. Ürün ve hizmetlerimizi müşteri memnuniyeti ve emniyetine öncelik vererek etik, hesap verebilir ve şeffaf yönetim anlayışıyla sürdürülebilir yaklaşımla yürütür.

KBS müşteri memnuniyeti uygulamalarıyla metal ve ahşap sektöründe öncü olmuştur. Bu uygulamalarla geri bildirime açık müşteri odaklı ortamın oluşturulması, aldığımız her şikayetin çözüme ulaştırılması, ürün ve süreçlerimizin iyileştirilmesinde bize rehberlik etmektedir.

  • Gelen tüm şikayetler kayıt altına alınır.
  • Şikayeti KBS’ye ulaştığında 2 iş günü içerisinde ilgili departmanımız tarafından geri dönüş yapılır
  • Şikayet ile ilgili süreç tamamlandığında Geri Bildirim raporu ile yazılı dönüş yapılır.
  • Şikayet ile ilgili memnuniyet sağlandığında şikayet müşteri ile  mutabık kalınarak kapatılır.

 

2019 yılında tarafımıza iletilen şikayetlerin tamamı kapatılmış olup. Müşteri memnuniyet anketinde memnuniyet oranı 98 %’dir.

SOSYAL

• İş sağlığı ve güvenliği

• Paydaşlarımızla iletişim (çalışan, müşteri, tedarikçi, yerel toplum vb.)

• Yerel topluma katkı ve iyileştirme

• Çalışanların sürdürülebilirlik yaklaşımına uyumlanması

İş Sağlığı ve Güvenliği

KBS, İş Sağlığı ve Güvenliği alanında sektördeki politika ve uygulamalara paralel biçimde kurumsal ve yasal standartları sürekli takip eden, pro-aktif gelişim alanlarını belirleyen ve sürekli takip sistematiğini İSG süreçlerinde uygulayan bir anlayış benimsemektedir. KBS, gerek iş güvenliği gerekse iş sağlığı alanlarında asıl işveren ve alt işveren çalışanlarının bilgilendirilmesi, mevzuattaki değişikliklerin organizasyonla etkin iletişimle paylaşılması; şirket ve çalışan hedeflerinde İSG metriklerin sürekli yer alması; anahtar performans göstergeleri olarak ramakkala bildirimi, uygunsuzluk sayısı değerlerinin kabul edilmesi, düzenli raporlamalar gibi uygulamalarla İSG’nin içselleştirilmesi ve şirket kültürü halini almasını sağlamaktadır.

Paydaşlarımızla İletişim (çalışan, müşteri, tedarikçi, yerel toplum vb.)

KBS’nin iş süreçlerinde ve değer zincirinde en önemli öznelerini, paydaşlarının oluşturduğu düşünüldüğünde, paydaşlarla iletişimin en etkin mekanizmalar ile kullanılarak gerçekleştirilmesi şirketin kurumsal iletişim stratejisi olarak benimsenmektedir. Bu noktada, paydaşlarla periyodik olarak bir araya gelinecek etkinliklerin, seminerlerin ve sosyal aktivitelerin düzenlenmesi; çeşitli anketlerle paydaş özelinde ölçümlemeler yapılması ve saha ziyaretleri gibi uygulamalarla paydaşlardan etkin geri bildirim alınması ve paylaşımların zenginleştirilmesine yönelik uygulamalar sistematik olarak gerçekleştirilmektedir.

KBS üretimini sağladığı ürünler ve gerçekleştirdiği projelerle ülkenin ekonomik anlamda değer kazanmasına ve kalkınmasına katkı sağlar. Ürünlerinin kalitesini ve uygun maliyetini ortaya koyarak güvenilirliği sağlar.

 

Yerel Topluma Katkı ve İyileştirme

KBS’nin, faaliyetlerinin bulunduğu yerlerdeki yerel topluma (sivil halka) yönelik sosyo-ekonomik açılardan katkı sağlama, çeşitli konularda bilgilendirme yapma, potansiyel iyileştirme alanlarını ortaya koyma kapsamında politika ve uygulamaları söz konusudur. Bu sayede ekonomik faaliyetlerin yerel topluma etkisi ölçümlenmesi ve yerel toplumun geri bildirimlerinin alınmasıyla, şirketin iş süreçleriyle topluma yarattığı değerlere yönelik farkındalık sağlanması önemlidir.

Toplumların gelişimi için ihtiyaç duyulan en önemli unsurların eğitim, kültür, sanat ve spor olduğuna inanan KBS bu unsurlara yatırım yaparak farkındalık yaratmayı amaçlamaktadır.

Çalışanların Sürdürülebilirlik Yaklaşımına Uyumlanması

Çalışanların şirketin sürdürülebilirlik sürecine etkin biçimde raporlama aşamasında dahi aktif biçimde katkı sağlaması, şirket ve bireysel hedeflerde bu tür parametrelere yer verilmesi, çalışanların sürdürülebilirlik kavramını içselleştirmesi ve geliştirmesine etki etmektedir. Gerçekleştirilen şirket faaliyetlerin bugüne ve geleceğe etkisinin çalışanların iş tanımları özeli ve kapsamında yüksek farkındalık düzeyine yükseltilmesi, birey ve toplum ilişkisinin de sürdürülebilirliğe katkısını daha da arttıracaktır.

ÇEVRESEL

• CO2 salınımının, diğer gaz ve toz emisyonlarının azaltılması

• Alternatif yakıt ve hammadde kullanım oranlarının arttırılması

• Enerji verimliliğinin arttırılması

• Ürün sorumluluğu ve güvenliği

CO2 Salınımının, Diğer Gaz ve Toz Emisyonlarının Azaltılması

KBS, sektördeki karbon salınımlarının azaltılmasına önemli katkıları olan ve sürdürülebilir kaynak kullanımına da imkân veren alternatif yakıt kullanımı, termik ve elektrik enerji verimliliğinin sağlanması konularına odaklanmıştır.

KBS’de toz ve gaz emisyonları, Bakanlıkça akredite olan danışman firmalar tarafından yürürlükte olan yasa ve yönetmeliklere uygun olarak periyodik olarak ölçülmekte ve kontrol edilerek raporlanmaktadır. Toz ve gaz emisyonları ölçüm sonuçlarının yanı sıra, alternatif yakıt ve alternatif hammaddelerin kullanılmasıyla birlikte ölçülen diğer parametreler de periyodik olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na raporlanmaktadır.

Hedef, toz ve gaz emisyon konsantrasyonlarının yönetmelik limit değerlerinin altında kalmasını sağlamak ve her yıl emisyon azaltma başarısı sergilemektir.

Alternatif Yakıt ve Hammadde Kullanım Oranlarının Arttırılması

Metal ve ahşap sektörü, enerji ve hammadde kullanımı yoğun bir sektör olduğundan, doğal kaynakların en verimli şekilde kullanılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı açısından çok önemlidir. Bu amaçla KBS, yenilenemeyen birincil yakıtların ve doğal hammaddelerin alternatifleriyle ikame edilmesine her zaman önem vermektedir. Böylece doğal kaynakları korurken, önemli bir çevre ve toplumsal sorun olan atıkların bertarafına da çözüm getirmektedir. Alternatif yakıt ve hammaddelerin sisteme güvenli olarak katılabilmesi ve proses verimliliğinin korunması için atık ön işlem ve besleme yatırımlarını hızla yapmakta ve her yıl alternatif yakıt kullanım oranını artırmaktadır. Bu çalışmalarda paydaşlarının ihtiyaçlarını önemsemekte ve onlarla diyaloğunu artırmaya yönelik çalışmalar yapmaktadır. Çevreye ve topluma olan sorumluluğunun bilinciyle fabrikalarının bulunduğu bölgelerdeki tehlikeli/tehlikesiz sanayi ve belediye katı atıklarının bertarafı için çözümler aramaktadır.

Enerji Verimliliğinin Artırılması

Dünyamızda iklim nedeni ile oluşan baskılar yanında enerji kaynaklarının giderek yetersizleşmesi ve aynı zamanda pahalılaşması, birincil enerji kullanımının azaltılmasını ve yerine alternatif enerji kaynakları kullanımına yöneltmiştir. KBS’de, daha az enerji tüketen modern üretim prosesleriyle enerji kullanımı kaynaklı emisyonları en aza indirmeyi amaçlamaktadır.

Ürün Sorumluluğu ve Güvenliği

Ürün güvenilirliğini garanti etmek KBS’nin en önemli sosyal taahhütlerinden biridir. Uzun ve kısa vadedeki performansını, haftalık toplantılarla takip etmektedir. Üretim süreçlerine ek olarak, paketleme ve depolama süreçlerinde de ürünlerle ilgili tüm sorumluluklar kalite yönetim sistemleriyle yönetilmektedir.

KBS’nin sürdürülebilirlik yaklaşımı, standartlara uygun, yüksek güvenilirlikte ve müşteri memnuniyetini hedefleyen kalitede üretim yapmak ve ürünlerinin sağlık, güvenlik ve çevresel etkileri ile ilgili bilgileri müşterilerine ve son kullanıcılara iletmektir.

Sürdürülebilirlik yaklaşımı ve kalite politikası, ürün sorumluluğu performans hedeflerini tarif etmektedir. Kalite hedefleri doğrultusunda yeni teknolojileri takip etmek, güvenli kaynaklardan nitelikli girdi sağlamak, eğitim ile insan kaynaklarının yetkinliğini artırmak, kalite yönetim sisteminin koşullarına uyarak sürekli geliştirilmesini ve iyileştirilmesini sağlamak şirket politikasıdır.

 

 

 

 

 

docxfilePDF